วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

    1. สนับสนุนผู้ปฎิบัติธรรมทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ภายในวัดเขาป่าแก้ว
    2. สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และบาลี และเด็กยากจนแต่ตั้งใจ เรียนดี
    3. สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรภายในวัดเขาป่าแก้วที่อาพาธ
    4. บำรุงสังควัตถุในกิจการสร้าง ซ่อมแซมและพัฒนาวัด
    5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือให้ความร่วมมือองค์กรการกุศลโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง