คณะกรรมการของมูลนิธิ

ชื่อ : พระครูรัตนวรรณาภรณ์

ประธานกรรมการ

 
ชื่อ : นางหวาน สุวรรณเดช
รองประธานกรรมการ
 

ชื่อ : นายสมนึก ครุฑมณี

ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก

ชื่อ : นายกิตติ ลีลากุล

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

 

ชื่อ : นางจินดา สายเนียม

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายจำเริญ พัดเย็นฉ่ำ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายแอ๊ด บุญเกิด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายสิงขร เย็นควร

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายสุวรรณ โหรี

ตำแหน่ง : กรรมการ