รายชื่อคณะกรรมการ

มูลนิธิเขาป่าแก้วรัตนวรรณานุสรณ์(วัดเขาป่าแก้ว)

2/2 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

ชื่อ : พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด บุญฤทธิ์เรืองศรี)

ประธานกรรมการ

 
ชื่อ : นางชุติพันธ์ ทองชื่น
รองประธานกรรมการ
 
ชื่อ : นางวัชฎาพร แสงภักดี
รองประธานกรรมการ
 

ชื่อ : นายแอ๊ด บุญเกิด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : หม่อมหลวงสัญชัย ทองแถม

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายสุวิทย์ มูลมณี

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : พระฐาปนิต ชินศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ : นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก

ชื่อ : นางกัญญาณิษฐ์ โล่หิรัญญารุ่ง

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

ชื่อ : พระครูสมุห์กฤษณะ วิเศษสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ : นายสุวรรณ์ โหรี

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ