ประวัติวัดเขาป่าแก้ว
โดยสังเขป

        วัดเขาป่าแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว บริเวณที่ตั้งวัดมีเนินสูง มีภูเขาขนาดเล็ก 1 ลูก เฉพาะส่วนที่เป็นป่ารกทึบธรรมชาติดั้งเดิมชื่อว่าเขาสีเสียด มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่
        วัดเขาป่าแก้วได้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2516 บนเนินเขาสีเสียด ครั้งนั้นยังเป็น ป่าดงดิบสีเสียดและต้นแก้วขึ้นเป็นแนวป่า จำนวนมากมายสลับกับหมู่ไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีค่านานาชนิดอยู่ในเขตป่าดงดิบ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่ง มีนามว่า พระสะอาด อคควณโฌ และเพื่อพระภิกษุอีก 4 รูป ได้เดินธุดงค์มาจากภาคอีสาน สู่ภาคเหนือ และมุ่งสู่ภาคกลางลงภาคใต้ ได้เข้าไปพำนักอาศัยที่สวนโมกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมและได้รับคำสอนแนวทางปฏิบัติจากท่านอาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (หล่วงพ่อพุทธทาสภิกขุ) ได้รับรู้แนวทางปฏิบัติธรรมสติปัฎฐาน 4 จึงได้พาคณะกราบลาท่านหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ จารึกต่อไปทางใต้สุดและ ได้กลับสู่ภาคกลางมาพำนักอยู่วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดเคยอยู่จำพรรษา
        ในปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2516 ได้ปรึกษาหารือกับคณะว่าปีนี้ตกลงกันว่าจะไปจำพรรษาในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือจังหวัดตราด พอได้เวลาที่จะออกเดินทาง คณะภิกษุบางรูปจะไปทางภาคอีสาน ภิกษุบางรูปจะไปทางภาคเหนือ แต่พระสะอาด อคควณโฌ ตัดสินใจจารึกเดินทางเพียงรูปเดียวจากสระบุรีผ่านทางจังหวัดนครนายก ในระหว่างทางถึงอำเภอปากพลีไว้แวะเยี่ยม หลวงพ่อพระครูวรญาโณภาส (สมบูรณ์ วรญาโณ) เจ้าอาวาสวัดกลางโสภา ในฐานะเป็นที่เคารพนับถือรู้จักกันดี หลวงพ่อสมบูรณ์ ท่านได้ปรารภถึงบ้านวังน้ำเย็น ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขา เป็นป่าไม้ดงดิบร่มรื่นน่าอยู่บำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรม พร้อมทางญาติโยมหมู่บ้านให้ความสนใจต่อพระสงฆ์เป็นอย่างดี
        ในกลางคืน พฤษภาคม พ.ศ.2516 ออกเดินทางจากวัดกลางโสภา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เช้าถึงบ้านวังน้ำเย็น ประมาณ เวลา 13.20 น. ญาติโยมได้พาไปพักที่บ้านของเสี่ย บุญมี คำเจริญ ซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ แต่เจ้ายังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ สังเกตบ้านหลังนี้ดูจะเป็นบ้านหลังแรกแลดูใหญ่โต และก่อสร้างทันสมัยที่สุด ในเขตวังน้ำเย็นสมัยนี้ พอพักผ่อนได้สักครู่ญาติโยมและหลวงพ่อสมบูรณ์ ได้พาไปดูเขาสีเสียด สถานที่จะสร้างวัด คือวัดเขาป่าแก้วปัจจุบันนี้ เช้าของวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2516 ญาติโยมได้มาถวายภัตตาหารเช้า หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อสมบูรณ์ จึงแนะนำให้ญาติโยมนิมนต์พระสะอาด อคควณโฌ อยู่จำพรรษา ณ เขาสีเสียด โปรดญาติโยม เมื่อรับนิมนต์แล้ว ชาวบ้านวังน้ำเย็น ตลาดวังน้ำเย็นสมัยนั้นยังเป็นตลาดเล็ก ๆ ได้ร่วมมือกันสร้างสำนักสงฆ์เขาสีเสียด (เขาป่าแก้ว) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จึงเกิดขึ้นอย่างทันใจ ทันเวลา สมเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าด้วยความดีใจของญาติโยม จึงทำสำนักสงฆ์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ ถึงปัจจุบัน
  ผู้ร่วมมือก่อสร่างสำนักสงฆ์มีบุคคลจำนวนหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้
  1. กำนันสน หอมหวาน (ถึงแก่กรรม) 2. นายตันติ์ปลาทอง (อดีต สจ.)
  3. นายกัณหา ตาวใส (ถึงแก่กรรม) 4. นายประชุม ยอดวิเศษ
  5. นายโป๊ะ บุญชาลี (เจ้าของที่ดิน) 6. นางหวาน สุวรรณเวช
  7. นายเทียน เสนาปิ่น (ถึงแก่กรรม) 8. นางจำเนียร การะเกด
  9. นายชาลี อินทิรักษ์ (ถึงแก่กรรม) 10.นายเฉลิม สิงโตนิเวศ
  11. นายแน่น เขียนโครกกรวด (ถึงแก่กรรม) 12. นายกิม ยางสูง
  13. นายแก้ว หอมหวาน (ถึงแก่กรรม) 14. นางวิไลพร สำราญกิจ
  15. นายสำราญ บุญอินทร์ (ถึงแก่กรรม) 16. กำนันสุ่ม ศรีรพันธ์
  17. นายเซียม แซ่หรือ (ถึงแก่กรรม) 18. นายศิริ สำราญกิจ (ถึงแก่กรรม)
อำเภอวังน้ำเย็น
         ปี พ.ศ.2527 ทางฝ่ายคณะสงฆ์ ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้น เป็นอำเภอวังน้ำเย็น เจ้าคณะอำเภอมี 2 รูป ดังนี้
  รูปที่ 1 ปี พ.ศ.2527-2542 พระครูธรรมยานประยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น (มรณภาพ)
  รูปที่ 2 ปี พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคควณโฌ) อายุ 74 ปี พรรษ 51 วิทยาฐานะ นักธรรมเอก เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น เจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว