เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นางอมรรัตน์ ทวีกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-2193-7005

โทรสาร : 0-2149-5672

อีเมล์ : athaveekul@gmail.com


ชื่อ : นางสาวภีมสินี รินสาย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 0-2193-7005

โทรสาร : 0-2149-5672

อีเมล์ : bung_lampang@hotmail.com


ชื่อ : นายพรเทพ งามเลิศ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2193-7005

โทรสาร : 0-2149-5672

อีเมล์ : thep_pronthep@outlook.com